Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die aan BijDeborah Coaching & Healing wordt gegeven. Voordat je akkoord gaat met een traject, een individuele sessie of een workshop is het belangrijk deze goed door te lezen. Door akkoord te gaan met een uit te voeren opdracht geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. 


1. Begrippen

 

1.1 Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan BijDeborah Coaching & Healing.

1.2 Opdrachtnemer: BijDeborah Coaching & Healing. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer

1.3 Deelnemer; een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de door de Opdrachtnemer geboden diensten, waaronder o.a. persoonlijke coaching, workshops, healing sessies en acupunctuur sessies.

1.4 Groepslessen: lessen die worden gegeven aan een groep individuele personen waarbij opdrachtgever niet het individu zelf maar een bedrijf is alwaar de les wordt gegeven.

1.5 Aanvang: Datum en tijdstip waarop de overeengekomen sessie of activiteit volgens vastgelegde afspraak plaats vindt. 


2. Toepassing

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de Opdrachtnemer partij is.

2.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer verklaart zich bij aanmelding voor een sessie, traject, workshop of groepsles schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend. 


3. Geheimhouding

 

3.1 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. 

3.2 Geen van de partijen zal direct of indirect de inhoudt van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekend maken. 

3.3 Verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd overeenkomst, sessie of traject als na afloop daarvan.


4. Totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en/of deelnemer en opdrachtnemer

 

4.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en Opdrachtnemer komt tot stand wanneer Opdrachtgever akkoord heeft gegeven middels een voor akkoord getekende offerte of middels een per mail bevestigde offerte of middels een per mail akkoord gegeven opdracht zonder offerte en nadat akkoord gegeven offerte of mail of akkoord gegeven opdracht per mail zonder offerte opdrachtnemer heeft bereikt.  Of wanneer Opdrachtnemer zich online via website van opdrachtnemer heeft aangemeld voor een workshop en betaald heeft, tenzij door partijen anders wordt overeengekomen.

4.2 Een inschrijving voor een workshop is pas definitief wanneer de deelnamekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van opdrachtnemer. 


5. Annulering door opdrachtgever en/of deelnemer

 

5.1 Indien de Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeengekomen datum voor een persoonlijke coaching, healing sessies of andere dienst annuleert of wijzigt geldt het volgende:

5.2 Bij annulering tot veertien dagen voor aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 50% van het factuurbedrag volgens de offerte of de afspraak middels email verschuldigd aan Opdrachtnemer en ontvangt hiervoor een factuur.

5.3 Bij annulering van veertien tot en met zeven dagen voor aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 75% van het factuurbedrag volgens de offerte of de afspraak middels email verschuldigd aan Opdrachtnemer en ontvangt hiervoor een factuur.

5.4 Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 90% van het factuurbedrag volgens de offerte of de afspraak middels email verschuldigd aan Opdrachtnemer en ontvangt hiervoor een factuur

5.5 Indien de Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeengekomen datum voor een workshop annuleert of wijzigt geldt het volgende:

5.6 Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 50% van het factuurbedrag volgens de offerte of de afspraak middels email verschuldigd aan Opdrachtnemer en ontvangt hiervoor een factuur.

5.7 Bij annulering van dertig tot en met veertien dagen voor aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 75% van het factuurbedrag volgens de offerte of de afspraak middels email verschuldigd aan Opdrachtnemer en ontvangt hiervoor een factuur.

5.8 Bij annulering van veertien tot en met zeven dagen voor aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 90% van het factuurbedrag volgens de offerte of de afspraak middels email verschuldigd aan Opdrachtnemer en ontvangt hiervoor een factuur.

5.9 Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer het gehele factuurbedrag volgens de offerte of de overeenkomst via email of de factuur verschuldigd aan Opdrachtnemer en ontvangt hiervoor een factuur.

5.10 Het voorgaande geldt een en ander onverminderd het recht op verder schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.

5.11 Wanneer een Deelnemer bij aanvang van de sessie of workshop niet verschijnt, slechts een deel van de workshop, sessie, les of andere dienst van opdrachtnemer kan bijwonen of tussentijds zijn deelname stop zet, bestaat geen recht op verrekening in verband hiermee in het factuurbedrag. 

5.12 Wanneer Opdrachtgever en/of Deelnemer de uitvoering van de overeenkomst van partijen tussentijds beëindigd, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan. 


6. Annulering door Opdrachtnemer

 

6.1 Opdrachtnemer kan sessies of workshops annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de Opdrachtnemer of van de paarden. In geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij de Opdrachtgever of Deelnemer

6.2 Opdrachtnemer kan workshops annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet is behaald. 

6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Deelnemer tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever en/of Deelnemer de door Opdrachtnemer gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins dusdanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Opdrachtnemer. 

6.4 Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat de Opdrachtgever en of Deelnemer niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

 

7. Uitvoering van de opdracht

 

7.1 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Opdrachtnemer bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. 

7.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte of in de beschrijving van de workshop of sessie is vermeld, of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken.


8. Facturatie en betaling

 

8.1 Het overeengekomen en verschuldigde factuurbedrag dient uiterlijk twee weken na verzending van de factuur door Opdrachtnemer betaald te zijn. 

8.2 Het verschuldigde factuurbedrag voor deelname aan workshops dient uiterlijk twee weken voor Aanvang aan Opdrachtnemer betaald te zijn.

8.3 Is de factuur niet binnen de bedoelde termijn voldaan, dan is het Opdrachtnemer niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen. 

8.4 Voldoening van het factuurbedrag kan plaatsvinden door middel van overboeking aan Opdrachtnemer.

9. Aansprakelijkheid

 

9.1  Deelname aan activiteiten van Opdrachtnemer geschiedt op eigen risico

9.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer reikt niet verder dan het door Opdrachtgever en/of Deelnemer betaalde factuurbedrag

9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd

9.4 Voor schade aan of met de door Deelnemers meegenomen goederen waaronder apparatuur en voertuigen is Opdrachtnemer niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet van Opdrachtnemer.

9.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan Opdrachtnemer ter beschikking staande onroerende zaak. 

9.6 Opdrachtgever en/of Deelnemer vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld. 

9.7 Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door Opdrachtnemer is uitgesloten.